Съюзът на ВиК операторите в Република България

Законодателство


ЗАКОН за собствеността

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.


Закон за водите

В сила от 28.01.2000 г.


НАРЕДБА № 7

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за азустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места